Condicions

METEOR Condicions generals

La responsabilitat de l’empresa per les demores en la entrega de la mercaderia no podran excedir, excepte pacte de contracte, del preu del transport, tal com marca la modificació del 9 d’octubre de la llei 16/1987 del 30 de juliol d’ordenació de transports terrestres.

No es considerarà incompliment del termini el causat per absència del destinatari, canvi de domicili, consignatari o direcció desconeguda, impagament de ports, suplits o reembolsaments, tancament per vacances, entregues fora de termini en un segon intent d’entrega, causes de força major o cas fortuït o altres no imputables a la Agència.

Queda exclòs el transport de paquets i objectes el contingut dels quals sigui contrari a la llei o el transport del qual estigui sotmés a requisits o disposicions especials quan no es fagi constar prèviament el seu contingut, i el compliment d’aquests requisits hagi de ser objecte d’examen previ (armes, fons o efectes, materials tòxics, inflamables o perillosos, etc.) assumint únicament el remitent les responsabilitats que poguessin derivar-se.

Els clients no abonats tindran un recàrrec del 20% sobre el total del servei (excepte furgoneta).

Els clients abonats tindran una quota mensual de 9 € sobre factura.

Facturació mensual digitalitzada a clients abonats, enviada per e-mail.

Liquidació de la factura mitjançant rebut domiciliat per banc, màxim 30 dies f.f., amb confirmació d’informe financer i de risc.

Els preus no inclouen IVA.

Les presents tarifes seran vàlides fins el 31 de Desembre de 2011. Meteor es reserva el dret de renegociar els preus acordats en funció de les variacions que es produeixen en  elsincrements de costos fora del control de la gestió de Meteor (carburants, tarifes oficials, etc.).

Recollida domicili client

El desplaçament al domicili del client tindrà sols un càrrec de recollida de pont, no aplicant-se si coincideix amb una recollida o entrega d’aquest servei.

La recollida a domicili del client de la zona A té un cost de 2,60 €. La recollida a domicili del client, a la resta de la província de Barcelona, té un cost de 2,70 €.

Algunes poblacions, per recollides en el mateix dia, poden tenir càrrecs de quilòmetres. Consulti’ns.

Limitacions

Màxims: 40 kg. per paquet, 150 cm/ costat, suma total dels tres 275 cm i 400 Kg. per expedició (superiors consulti’ns).

El pes volumètric a Catalunya i Península es a raó de 250 Kg/ m3 (entre 4.000).

El pes volumètric a les illes és a raó de 333Kg/m3 (entre 3.000).

Exemple: 30 cm de llarg x 40 cm ample x 20 alçada= 24.000:4.000= 6 Kg.

Entregues amb gestió y Km.

Entregues amb Km.

Les entregues que es sol·liciten abans de les 10h, excepte a la zona A, tindran un càrrec de quilòmetres.

Gestió

Els serveis que comporten gestió tindran temps d’espera a partir dels primers 5 minuts, segons tarifa de servei directe. Els serveis 24h no es podran realitzar amb gestió.

Aduana i servei de furgoneta

Aduanes
Els serveis que passin per aduanes tenen un càrrec addicional. 

Serveis de furgoneta

Els desplaçaments a més de 30 Km. de Barcelona tindran un càrrec de quilometratge, que varia segons el vehicle. Consulti’ns.

Assegurança de mercaderies

Segons la legislació vigent, al servei de transport contractat li serà aplicat lo establert per la L.O.TT 29/2003 de 9 d’octubre i Reglament, que estableix la responsabilitat del portador (pels casos de pèrdua o danys) en 4,5 € per Kg com a màxim.

Serveis de Missatgeria Meteor, S.L. com complement al que estableix la L.O.T.T. aplicarà un 5% sobre el preu del port dels serveis de pont, corresponent a la assegurança obligatòia de mercaderies cobrint així fins a 1.500 € per tramesa amb un màxim de 12.000 € per grupatge, en els casos de pèrdua o averies que pateixin aquelles.

El client pot sol·licitar als Serveis de Missatgeria Meteor, S.L. la contractació d’una assegurança complementària que cobreixi, amb declaració del valor real, fins a 24.000 €, els danys que les mercaderies puguin patir fins el valor declarat de les mateixes. El preu d’aquesta assegurança serà del 2% del valor declarat.

Els serveis directes de moto i furgoneta tindran una assegurança màxima de 120 €.

Els serveis de caràcter internacional no tenen cobertura d’assegurança.

Queden exclosos de l’assegurança equips informàtics averiats i joies.

De conformitat amb lo establert als articles 366 i 952 del Còdig de Comerç, dins de les 24 hores següents al rebut de les mercaderies podrà fer-se la reclamació contra la Agència de Transports per dany o averia de les mateixes, excepte que el dany fos evident en el moment de la recepció d’aquestes, en aquest cas sols s’admetrà la reclamació en l’acte del rebut. Transcorreguts els terminis expressats o pagats els ports, no s’admetrà reclamació alguna contra la Agència sobre l’estat en que va entregar els gèneres portejats.

En cas de produir-se un sinistre, el plaç màxim per presentar la documentació necessària per tramitar l’assegurança es de 30 dies, passat aquest període, el part es donarà per tancat.